Tjänstevillkor

Senast uppdaterad:
7 februari 2024.

Tjänstevillkor

 

Introduktion

Tjänstevillkor avsende Rainbow Maker AB, organisationsnummer 559240-9006. Dessa tjänstevillkor omfattar våra Abonnemangstjänster och Rekryteringstjänster, tillhandahållna med fokus på professionalism och kundanpassning. För frågor, kontakta oss via e-post iris@rainbowmaker.se eller telefon 070-721 38 13. Glöm inte att ta del av vår integritetspolicy och cookiepolicy.

 

Abonnemangstjänsten

Teckning och tillgänglighet:

 • Abonnemangstjänsten från RainbowMaker AB är skräddarsydd för att möta de unika HR-behoven hos företag, organisationer, föreningar, och stiftelser. Genom att teckna tjänsten via vår webbplats inleds ett partnerskap där vi tillsammans identifierar och implementerar de HR-lösningar som bäst stödjer er verksamhet.

 

Innehåll, anpassning och flexibilitet:

 • Vår abonnemangstjänst är designad för att vara dynamisk och anpassningsbar, med möjlighet för kunden att välja bland ett brett utbud av HR-tjänster. Dessa tjänster omfattar:
  • Nuläge i verksamheten: Vi kartlägger och förfinar nuvarande dokument och processer för att det ska vara så optimalt för företaget som möjligt.
  • Arbetsrätt: Ombud i förhandlingar samt stöd kring tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga lagar och regler.
  • Arbetsmiljö: Insatser för att exempelvis minska sjukfrånvaro. Dokumentation och kontakt med olika instanser.
  • Personalhandbok och policys: Framtagning av personalhandbok och policys samt implementering i verksamheten.
  • Utveckling av företagskultur: Initiativ och program för att bygga och upprätthålla en positiv och inkluderande arbetsplatskultur.
  • Medarbetarengagemang och motivation: Strategier och verktyg för att öka engagemang och motivation inklusive medarbetares prestationer
  • Kompetensutveckling: Kartläggning av företagets kompetenser och genomförande av utbildningsprogram för att främja medarbetarnas professionella utveckling.
  • Introduktionsprogram för nya anställda: Utveckling och implementering av onboarding-program för att säkerställa att nya medarbetare snabbt och effektivt kommer in i sin nya tjänst
  • Strategisk HR-planering: Utveckling av långsiktiga HR-strategier som stödjer företagets övergripande mål och vision.
  • Rekryteringsstöd och urval: Hjälp med att definiera jobbprofiler, annonsering, genomförande av intervjuer och urval av kandidater.

Dessa är endast exempel på vad våra kunder som använder tjänsten kan beställa från oss.

 

 

Prissättning och anpassning:

 • Prissättningen för abonnemangstjänsten baseras på en flexibel modell som anpassas efter kundens behov av timmar och omfattningen av det stöd som behövs. Upptäck våra aktuella priser på tjänstens undersida.

Förnyelse och uppsägning:

 • Tjänsten förnyas automatiskt varje månad för att säkerställa kontinuitet i HR-stödet. Om tjänsten inte längre uppfyller era behov kan den sägas upp när som helst innan nästa faktureringsperiod börjar, utan uppsägningstid.

Genom att erbjuda en så bred och anpassningsbar tjänst siktar vi på att vara er externa HR-avdelning långsiktigt tills ni är redo att anställa. Från utförande till rådgivning när du behöver dem. Vi är här för att hjälpa er organisation att växa och trivas genom proaktivt och professionellt HR-stöd.

 

Rekryteringstjänsten

 

Mål och omfattning: Rainbow Maker AB:s rekryteringstjänst är utformad för att erbjuda företag en omfattande lösning för att hitta, attrahera och anställa toppkandidater över ett brett spektrum av roller och branscher. Vi hanterar rekryteringar från instegsnivå till ledningspositioner

 

Rekryteringsprocessen: Vår process är strukturerad och standardiserad för att säkerställa kvalitet men framförallt en rättvis rekrytering.

 1. Behovsanalys och kandidatprofil: Vi inleder med ett uppstartsmöte där en behovsanalys behövs för att förstå företagets unika behov, företagskultur och specifika krav på den öppna positionen. Detta inkluderar att utveckla en detaljerad kandidatprofil och en tidplan.
 2. Sökning och urval: Med användning av både traditionella och innovativa sökmetoder, inklusive vårt omfattande nätverk, sociala medier identifierar vi potentiella kandidater. Vår urvalsprocess inkluderar förhandsgranskning av CV:n, i första urvalet, och genomförande av förintervjuer.
 3. Intervjuer och bedömningar: Vi genomför strukturerade och standardiserade intervjuer för att bedöma kandidaternas kompetenser, erfarenheter och kulturell passform. Vid behov inkluderas även best-practice bedömningar och arbetsprov för att ytterligare validera kandidatens lämplighet.
 4. Referenstagning och bakgrundskontroller: För att säkerställa trovärdigheten i kandidatens meriter genomför vi noggranna referenstagningar och bakgrundskontroller, inklusive utbildning, tidigare anställningar och andra relevanta verifieringar.
 5. Kandidatpresentation: Efter bedömning och analys presenteras de mest lämpade kandidaterna för företaget tillsammans med en sammanfattning av deras kvalifikationer och intervjuresultat.

 

Unika funktioner och mervärde:

 • Personligt engagemang: Varje rekryteringsprojekt leds av en erfaren konsult som fungerar som er kontaktpunkt under hela processen, från initial behovsanalys till den framgångsrika anställningen av kandidaten.
 • Flexibilitet och skräddarsydda lösningar: Vi anpassar vår rekryteringsprocess baserat på företagets specifika behov och önskemål,
 • Marknadsinsikter och rådgivning: Vi erbjuder värdefulla insikter om marknadstrender, lönenivåer och tillgängligheten av kvalificerade kandidater inom ert segment.
 

Prissättning vid rekrytering:

 • Instegsroller debiteras med fast kostnad per rekrytering. För aktuellt pris, se vår undersida för rekrytering.
 • För roller i ledande position debiterar vi enligt gällande praxis på marknaden. Vi tillämpar 2,5-faktorsprincipen. Se våra aktuella priser på vår undersida för rekrytering.

 

Garanti: För att säkerställa långsiktigt värde och kundnöjdhet erbjuder vi en rekryteringsgaranti. Om vald kandidat väljer att lämna sin position inom sex månader från startdatumet, åtar vi oss att genomföra en ny rekryteringsprocess utan ytterligare kostnad, enligt de ursprungliga villkoren för uppdraget.

Vår rekryteringstjänst är mer än bara att fylla en vakans; vi hjälper er att bygga starka team som driver företagets framgång framåt. Genom att välja Rainbow Maker AB som din rekryteringspartner får du tillgång till en dedikerad och erfaren partner som är engagerad i att hitta rätt personer som inte bara passar in i rollen utan också bidrar till företagets kultur och långsiktiga mål.

 

Allmänna Villkor

 

Betalningsvillkor och Avgifter:

 • Betalning för både Abonnemangstjänsten och Rekryteringstjänsten sker månadsvis, och fakturor ska betalas inom 15 dagar från fakturadatumet. Försenad betalning medför dröjsmålsränta i enlighet med gällande räntesats.
 • Alla priser anges exklusive moms. Eventuella ytterligare kostnader, såsom för resor, logi, externa licenser eller specialtjänster, specificeras och godkänns i förväg av kunden.


Sekretess och Dataskydd:

 • Rainbow Maker AB förbinder sig att skydda och respektera integriteten för all information som tillhandahålls av kunden eller samlas in under utförandet av tjänsterna. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR.
 • Kunden och Rainbow Maker AB åtar sig att inte avslöja konfidentiell information som erhållits under tjänsteutförandet till tredje part utan föregående skriftligt medgivande.

 

Ändringar av Villkor:

 • Rainbow Maker AB förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i dessa tjänstevillkor. Väsentliga ändringar meddelas kunden minst 30 dagar innan de träder i kraft, via e-post eller annan överenskommen kommunikationskanal.

 

Tvistlösning:

 • I händelse av tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av dessa tjänstevillkor, skall parterna i första hand sträva efter att lösa tvisten genom ömsesidig överenskommelse. Om en tvist inte kan lösas genom förhandling, ska tvisten avgöras i svensk domstol, med tillämpning av svensk lag.
 • Rainbow Maker AB uppmuntrar till användning av medling som ett alternativ till rättsliga förfaranden för att lösa eventuella tvister på ett kostnadseffektivt och mindre konfrontativt sätt.

 

Uppsägning och Återbetalningspolicy:

 • Kunden kan när som helst välja att säga upp tjänsten med verkan från slutet av den pågående faktureringsperioden. Ingen uppsägningstid krävs, men för att säkerställa en smidig avveckling bör uppsägning meddelas skriftligen.
 • Betalda avgifter för den pågående perioden återbetalas inte. Specifika villkor gällande återbetalning för rekryteringstjänster, såsom rekryteringsgarantin, specificeras separat i respektive tjänsteavtal.

 

Garantier och Ansvarsbegränsning:

 • Rainbow Maker AB åtar sig att utföra alla tjänster med högsta professionalitet och omsorg. Dock kan inga garantier ges för specifika resultat av rekryteringstjänsten, utöver de uttryckliga garantier som anges (t.ex. rekryteringsgarantin).
 • Ansvarsbegränsning: Rainbow Maker AB:s ansvar gentemot kunden är begränsat till direkt skada och ska inte under några omständigheter omfatta indirekta skador såsom förlorad vinst eller inkomst.

 

Genom att utnyttja tjänsterna från Rainbow Maker AB godkänner kunden dessa villkor i sin helhet. Dessa allmänna villkor syftar till att skapa en klar och rättvis grund för vårt samarbete, med målet att uppnå bästa möjliga resultat för båda parter.

 

Ska vi prata ihop oss hur vi tar er till nästa nivå?

Vi förstår att du vill prata med oss och vi vill naturligtvis också prata med er — därför har vi gjort det så enkelt som möjligt för dig att kontakta oss. Du kan välja mellan att maila, ringa, följa eller anlita oss.

Uppdatera din HR-kunskap med vårt inspirerande nyhetsbrev!

Vill du bli HR-expert utan att ha en egen HR-avdelning? Eller är du redan en expert som vill vara uppdaterad? Anmäl dig till vårt inspirerande HR-nyhetsbrev idag! Få tips, råd och de senaste HR-nyheterna direkt i din inkorg. Bli en del av vårt HR-community nu!